Cymeriadau’r Sbridion

 
Mae cymeriadau swreal Y SBRIDION yn gwibio ac yn arnofio’n rhydd, sydd yn cyfleu ymdeimlad o symudiad a rhyddid.

Mae hyn yn cynnig barn aderyn llygad iddynt ar eu cartrefi, eu cydgymeriadau a’r tirnodau a ddangosir ar y map. Mae’r nodweddion yn ategu hiwmor a llif yr iaith.

Mae rhyngweithio yn allweddol a chanolog i ethos y storïau, y gall plant uniaethu ag o fewn eu bywydau eu hunain.

Mae’r Sbridion yn rhyngweithio trwy ddweud jôcs, ffraeo, cynllwynio a phlotio, sy’n cynnwys cyfeillgarwch ac ymryson.

Mae’r cymeriad canolog, Digri Pwt, yn walch â chalon dda. Mae ei ddrygioni yn ysgogi heriau a chyfeillgarwch sy’n caniatáu i blant ddysgu am dosturi, empathi, gwaith tîm ac ymdeimlad o chwarae teg.

 

Digri Pwt / Plot Stranc

Jester-Bit-300r

Y prif gymeriad / anogwr.

Yn union, mae’r enw, DIGRI PWT, yn awgrymu persona difyr a direidus y prif gymeriad a’r chwarae ar eiriau cynhenid sy’n gysylltiedig â’r iaith.

Mae ei gynlluniau a thriciau yn gorwedd wrth wraidd y storïau.

Bydd cyfyng-gyngor a gwrthdaro yn arwain at benderfyniadau annisgwyl sy’n caniatáu Digri i ddysgu gwersi ar hyd y ffordd.

Mae’r cyfeillgarwch gyda’i gyd-Sbridion yn amlwg drwy gydol y storïau.

Mae’n cystadlu gyda Tic Clic-Clic am sylw ei ewythr, Doctor Tec. Pryfyn yw Tic sydd yn gynorthwyydd i’r doctor. Mae hyn yn ychwanegu at hiwmor, yn enwedig drwy ddeialog.

Drwy’r dydd, bydd modur meddwl Digri, sydd dan ei wallt, yn astudio hyn a phwyso’r llall. Daw syniadau cyfrwys drwy’r holl strach gan ffurfio’n araf, araf bach.

 

Doctor Tec (Y Doctor Teclyn) / Plot Dot

dr-it

 

Mae enw’r gwyddonydd/ dyfeisiwr ecsentrig yn cyfateb gyda thechnoleg gwybodaeth.

Dyma ewythr dihafal Digri Pwt, sy’n treulio amser yn breuddwydio am awgrymiadau ar gyfer ‘Syniadau Dwl y Dydd’ yn ei gartref, sef Pwll Pos/ Plot Dot.

Bydd hefyd yn cerfio esgidiau wit-wat i redeg ar ôl cliwiau.

Mae’n dibynnu ar ei gynorthwyydd, Tic Clic-Clic, er nad yn fwriadol.

Mae’r rhaffau clymog a’r grisiau siglo sy’n arwain i mewn i’r pwll yn cyfrannu at y delweddiad.

Pwll yw hwn sy’n llawn o beiriannau, llyfrau, sgidiau a rhyfeddodau.

 

Tic Clic-Clic / Plot Dot

debug

Dyma gynorthwyydd pwdlyd Doctor Tec.

Tic fydd yn cymryd cyfrifoldeb yn y pwll o ystyried nodweddion dihafal y doctor.

Mae’n cystadlu’n frwd â Digri Pwt am sylw’r doctor.

Oes gan bryfyn Y Gornel Gudd gyfrinachau yn ei sachau?

Mae posau yn gwichian y tu fas i’w du fewn a bydd yn gyrru trên ei ymennydd i chwilio am gliwiau.

Medr gracio codau dyrys ar ei gyfrifiadur.

Meddylia Tic wrth wau, gwau, gwau am ei chwaer a aeth ar goll, gan ollwng dagrau.

 

Blodni Mod / Plot Crand

Gwrthweithydd Digri Pwt.

Merch y maer, sy’n cael ei sbwylio.

Mae ei ffrind nadreddog, Migi Mog, yn troelli allan o’i bag sbïo rhyfedd.

Dawnsiwr gyda hoffter o esgidiau, megis rhai sydd fel ceiliogod dandi ar y tir yn uchel eu cloch o liwiau clir.

Datgelir ei gofal cynnes am frogaod Ffos y Nos yn y storïau.

.

Dau ap Dau / Plot Swanc

 

Cymeriad balch, hoffus a ffasiwn-ymwybodol.

Yn swil ac yn sensitif.

Perthynol i bethau deublyg, fel y dangosir yn ei araith, gweithredoedd a dewisiadau.

Enwau ei gŵn, yn briodol, yw Snap ac Eto.

Mae ganddo gysylltiad â dolffiniaid sy’n ymweld a Llyn Lili’r Dŵr.

 

Heti Bwm-Bwm / Plot Plannu

Tomboi swnllyd. Ei chartref yw Fferm Lwc-Dda.

Rhy brysur i edrych yn smart ac wrth ei bodd i fod yn fudr.

Ffrind mewn angen i’r Sbridion ifanc. Mae ganddi het hwyliau ar gyfer pob achlysur.

Mae’n uchel ei llais a doniol. Wrth ganu, bydd ei nodau’n neidio’n beryglus a’i sŵn yn seinio yn boenus.

Mae ganddi gysylltiad â dyfrgwn y Ffrwd Frwd. Mae hi’n rhoi enwau rhyfedd iddynt fel Begio’ch Pardwn, Aros a Heb Newid.

 

Bwng Ysbwng / Plot Blot

Sbyngaidd ac osmotig, fel bod ei enw yn ei awgrymu. Medr chwyddo’n wych.

Mae’n perthyn i deulu’r Tylwyth Gwlych.

Yn arweinydd athletaidd.

Gweler ymbarél yn codi uwch o’i ben ac yn chwyrlïo er mwyn ei warchod rhag y glaw.

Gwylia Bluen Y Plwyf yn rheolaidd, ynghyd â’r Tylwyth Gwlych, i fonitro’r tywydd.

Capten tîm pêl-loyw, Y Gwenyn Gwlych.

Daw tylwyth pell y Tylwyth Gwlych o ynys Tir y Glaw, lle mae’n wlyb yn ddi-ben- draw.

Daw’r tylwyth pell tuag at Y Gornel Gudd mewn stori sy’n dwyn y teitl, ‘Yr Ynys Aer’, tra ar genhadaeth i ddod o hyd i gartref sych.

Cyrhaeddant Y Gornel Gudd ar fwrdd y llong asgellog, Sonig.

Wrth hedfan drwy’r Gwagle a hwylio’r Môr Siglo, cant eu dylanwadu gan y sêr Sol-Ffa a Chwim.

 

Y Brenin Gem / Plot Gwych

Cymeriad sgleiniog a didaro.

Mae’r Seren Loyw yn disgleirio arno.

Bydd yn bell ei feddwl wrth iddo wisgo coron sy’n rhoi iddo bwerau i anghofio.

Mae gan y brenin a’i wraig, y Frenhines Bren Ddi-Glem, ferch fach stwrllyd, sef y Dywysoges Haden.

Ffigwr cwltaidd yn bodloni oed ddiddordeb eang.

 

Y Frenhines Bren Ddi-Glem / Plot Gwych

Cymeriad cwltaidd, fel ei gŵr, y Brenin Gem.

Mae’n baglu o gwmpas yn drychinebus yn ei hesgidiau trwm-bwm.

Mae ganddi gysylltiad â choed. Mae’r ardd goed ym Mhalas Penwan yn gartref i goed animeiddiedig o’r fath sy’n canu a chwerthin.

Ar brydiau, bydd yn dringo’r coed mewn corwynt, neu’n syrthio’n lletchwith oddi arnynt.

 

Estyn Ymestyn / Plot Plwc

Cymeriad ystwyth, magnetig sy’n rhy gystadleuol.

Capten tîm pêl-loyw Pecyn Estyn.

Mae cymeriadau’r Sbridion yn cael eu tynnu tuag at Blot Plwc, sy’n ymestyn eu dychymyg.

 

Madam Conc / Cwm Awel

Llysieuydd â thrwyn ar sbring.

Ei ffrindiau yw’r Belen Glonc a’r Gloch Glec-Glec.

Natur Fam fusneslyd Y Gornel Gudd.

Yn berchen ar ddysgl gais hudol.

 

Morli Mot/ Plot Poeth

Morwr arwrol.

Mae ganddo nam ar ei glyw.

Mewn cytgord â dirgryniadau’r Creigiau Syn, cyfrinachau’r Môr Siglo a symudiadau’r Rheilen Falwen.

 

Bw Casw / Plot Pîn

Cymeriad sy’n hoffi iodlo a chwarae corn pîn hir a fu ganddi ers y diwrnod y cafodd ei geni.

Yn defnyddio araith ‘tw-whit tw-cw’ i gyfathrebu gyda’r adar.

Mae ganddi nam ar ei golwg.

Bydd y Sbridion yn cael picnic ym Mhlot Pîn yng ‘Nglyn Cyrri Cabaets, Ffa a Jeli, Stumog Wyntog, Wyntog Iawn’.

 

Ⓒ Eiry Rees Thomas/ Cedwir Pob Hawl

Llwytho’r canllaw fel .pdf

 

No comments yet.

Leave a Reply