Ynglŷn â’r Sbridion

 

 
Mae cysyniad Y Sbridion yn cynnig dilyniant naturiol o fenter iau, sy’n dwyn y teitl Y Sbridion Iau, gyda’r ddwy fenter ar gael yn yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae cysyniad Y Sbridion yn gwasanaethu anghenion plant 8-11 oed.

Gweler llwyddiant ysgubol y gwaith peilot yn ysgolion y D.U. a thu hwnt o fewn fideos a chafwyd eu ffilmio yn Ysgol Gynradd, Cyfrwng Saesneg, Palmerston, Y Barri, Bro Morgannwg.

Mae PECYN Y SBRIDION yn cynnwys: 

 • Cyfres o aps iOS digidol sy’n cynnwys fersiynau Cymraeg, Saesneg a Saesneg Americanaidd o’r testun a’r naratif/ ar gyfer darllenwyr hyderus/ Ar yr App Store
 • Cyfres o gyflwyniadau byrion ar y wefan sy’n aroleuo’r cymeriadau a’r lleoliad 
 • Storïau byrion ac antur ar gryno ddisgiau ar gyfer dysgwyr dall a rhannol ddall, yn rhad ac am ddim gan Llyfrau Llafar Cymru/ Talking Books Wales.
 • Canllawiau addysgol cynhwysfawr a amlinellir yn yr adran ADDYSGWYR ar y wefan

I Ddod:

 • Llyfr o Storïau Byrion sy’n cyflwyno cymeriadau swreal Y Sbridion a lleoliad arall-fydol Y Gornel Gudd/ ar gyfer Darllen â Chymorth a Darllen Hyderus
 • Cyfres o Storïau Antur wedi’i darlunio’n llawn/ ar gyfer Darllen â Chymorth a Darllen Hyderus
 • Llyfr Canllaw i Addysgwyr 
 • Adnoddau Ystafell Ddosbarth

 
Crëwyd yr aps a’r llyfrau trwy ddiolch i gefnogaeth Sector Diwydiannau Creadigol, Llywodraeth Cymru..

Mae cydrannau addysgol a difyr pecyn y Sbridion yn helpu plant i ddysgu mewn ac allan o’r ysgol.

Ynghyd â helpu i wella safonau LLYTHRENNEDD a RHIFEDD, eu nod yw ysbrydoli cariad dysgu gydol oes, i feithrin CREADIGRWYDD ac i wella DATBLYGIAD CYMDEITHASOL.

Mae’r pecyn yn AML-FODDOL a THRAWSGWRICWLAIDD, gyda MAP o’r lleoliad etheraidd yn dangos nodweddion a gynlluniwyd i ganoli ac annog GWEITHGAREDDAU a MEDDWL RHESYMEGOL.

Mae’r cymeriadau yn arddangos arddull amrywiol a bythol er mwyn ysgogi trafodaeth a hyrwyddo gwahaniaethau,

Gweler yr adran ar gyfer ADDYSGWYR am fanylion cynhwysfawr.

 

Y map a’r Lleoliad

 

 

Mae’r GORNEL GUDD yn dir rhyfeddol a aeth ar goll mewn amser. Mae’n wlad sy’n gwahodd darllenwyr i ymweld, darganfod ac archwilio.

Pedair seren: SOL-FFA, GLOYW, CHWIM a LLON sy’n rheoli’r tir ac ethos y cysyniad. Maent yn dylanwadu ar gerddoroldeb y cymeriadau a’r iaith, bywiogrwydd, gweithredoedd a hwyl.

Mae’r tir wedi’i ei ollwng mewn PLOTIAU, pob un yn gartref i gymeriad neu gymeriadau a/neu DIRNODAU addas. Mae’r rhain yn darparu nifer fawr o gyfleoedd o ran CREADIGRWYDD, TRAFODAETH DEHONGLI a CHYNLLUNIO GWERSI TRAWSGWRICWLAIDD.

Mae pob plot, gyda’i dirnod/ai cysylltiedig, yn cysylltu gydag elfen briodol o GWRICWLA generig.  Gyda’i gilydd, maent yn cyflwyno negeseuon am WERTHOEDD trwy foddau difyr. Maent hefyd yn gwella DYCHYMYG a symbylu plant i greu anturiaethau eu hunain.

 

Sgiliau Gwybyddol, Ffisegol a Chymdeithasol

 

Gall SGILIAU GWYBYDDOL gael eu hymgorffori i mewn i GYNLLUNIO GWERSI trwy gyfrwng y priodoleddau sydd ar gael gan gysyniad y Sbridion, megis:

 • Sylw
 • Cof, sgiliau uwch a rhesymu
 • Efennau clywedol
 • Cyflymder prosesu gweledol

 

Bydd gemau mathemateg a gramadeg yn darparu cyfleoedd pellach i wella’r sgiliau hyn.

Mae breuddwydio i fyny cymeriadau a phlotiau newydd, er enghraifft, yn ennyn:

 • Creadigrwydd
 • Gwaith celf
 • Meddwl rhesymegol
 • Chwarae rôl

 

Gall BLAEN-SEDDU ( stôl goch) a CHORNELI CHWARAE RÔL fod yn seiliedig ar leoedd i’w gweld ar y map, gyda masgiau a phropiau yn galluogi plant i ailadrodd ac i actio’r storïau. Efallai y byddant yn dychmygu sefyllfaoedd gwahanol i newid terfyniadau’r storïau. Yn seiliedig ar eu dealltwriaeth a gwybodaeth am y cymeriadau, gall y plant osod y cymeriadau mewn gwahanol sefyllfaoedd ac egluro sut y maent yn teimlo y byddai’r cymeriadau’n YMATEB.

Mae amgylchynu DARLUNIAU’r cymeriadau gan ansoddeiriau sy’n eu disgrifio orau yn hynod effeithiol. Mae’r rhain yn addas ar gyfer datblygu YSGRIFENNU DISGRIFIADOL a chwarae rôl rydd, yn enwedig wrth ddefnyddio cardiau chwarae rôl mewn corneli chwarae rôl. Prop allweddol syml ar gyfer pob cymeriad, fel HET neu GLOGYN yn unig, fyddai angen er mwyn i blant amcanu beth maent yn ei wybod am gymeriad o fewn sefyllfa chwarae rôl. Mae swydd oedolion o ran ymateb a hwyluso cwestiynu o ansawdd da yn hanfodol.

 

Y Cymeriadau

 

 

Mae CYMERIADAU swreal y Sbridion yn gwibio  ac yn arnofio yn rhydd, sy’n dangos ymdeimlad o RYDDID a SYMUDIAD. Mae hyn yn cynnig iddynt farn llygad aderyn o’u PLOTIAU, CYDGYMERIADAU a’r TIRNODAU a ddangosir ar y map. Mae’r nodweddion yma yn ategu hiwmor a llif yr iaith.

Mae RHYNGWEITHIO yn allweddol a chanolog i’r straeon sy’n cynnwys cymeriadau y gall plant uniaethu ag o fewn eu bywydau eu hunain. Mae’r Sbridion yn rhyngweithio trwy ddweud jôcs, ffraeo, cynllwynio a phlotio, yn cynnwys cyfeillgarwch ac ymryson. Mae’r cymeriad canolog, DIGRI PWT, yn walch â chalon dda. Mae ei ddrygioni yn creu heriau a chyfeillgarwch, sy’n caniatáu i blant ddysgu am DOSTURI, EMPATHI, GWAITH TÎM ac YMDEIMLAD O CHWARAE TEG.

 

Y Sbridion / Y Gornel Gudd a Chwricwla

 

 Ar Gyfer y Cwricwlwm:

Y Sêr Sol-Ffa, Gloyw, Chwim a Llon / Y Cysgodion Tywyll

Dylanwadau ac Effeithiau / Seryddiaeth / Gwyddoniaeth Atmosfferig

Plot Stranc / Tŷ Sbri Digri Pwt

Hwyl / Chwarae / Rhyngweithio

Plot Hudol / Y Babell Grwca / Rheilen Falwen

Rhyfeddod / Daearyddiaeth / Hamdden / Trafnidiaeth

Plot Dot / Pwll Pos

Technoleg Gwybodaeth / Gwyddoniaeth / Dyfeisio / Llyfrgellyddiaeth / Gwaith Coed

Plot Crand / Plasty’r Maer  / Ffos y Nos

Dinasyddiaeth / Gweinyddiaeth / Gwyddoniaeth Amffibiaidd

Plot Swanc / Clociau Dau ap Dau 

Deuoliaeth a Hanes, fel y’i cynrychiolir gan y clociau ac amser ar y map / Plot Swanc / Ffasiwn / Gwisgo i fyny

Plot Plannu / Fferm Lwc-Dda

Garddwriaeth / Hwsmonaeth / Lles Anifeiliaid

Plot Blot / Pluen y Plwyf

Bioleg / Hinsoddeg

Plot Gwych / Palas Penwan

Materion Cyfansoddiadol / Astudiaethau Coederddi

Plot Plwc / Magnetau

Ffiseg / Magneteg

Cwm Awel / Y Ddysgl Gais

Dirgelwch / Natur / Meddygaeth Lysieuol

Plot Poeth / Y Môr Siglo / Y Creigiau Syn

Gwyddoniaeth Morwrol / Bioleg Môr / Addysg ABCh

Plot Pîn / Corn Pîn Hir

Coedwigaeth / Adareg / Cerddoriaeth

Plot Pwyso / Llecyn Gwall / Llyn Lili’r Dŵr – dolffiniaid sy’n ymweld

Addysg ABCh / Gwyddoniaeth Dŵr

Lawnt Shigwdo / Rhwydau Pêl-Loyw

Chwarae / Gweithgareddau y tu allan / Gemau – yn cynnwys pêl-loyw ar wib a gemau ‘Pwyllo’, ‘Siglo’ a ‘Ffugio’ / Dysgu am byst gôl symudol

Clawdd Cafflo

Astudiaethau Pensaernïaeth / Astudiaethau Geometregol / Dryswch

Y Llong Asgellog, Sonig

Morwriaeth / Llongwriaeth / Cerddoroldeb

Nodweddion Topograffig ar y map, megis:

 •  Y Creigiau Syn
 • Heol Rhyfeddol
 • Clawdd Caflo
 • Plot Pwyso
 • Llecyn Gwall
 • Sgwâr Siar
 • Ffin Hudol
 • Rhyd Bwdlyd
 • Pwll Pos
 • Plot Hudol

 

Adborth /Gwaith Peilot Cynnar (Ysgol Cyfrwng Saesneg)

Wedi’i gyfieithu:

“Rydym yn trwytho’n ddwfn yn nhwymyn y Sbridion yn y dosobarth. Yn wir, mae hyn wedi cymryd drosodd ein bywydau braidd! Yr ydym wedi darllen y storïau, dadansoddi’r iaith, edrych ar ddyfeisiau barddonol, creu adolygiadau ysgrifenedig, anthemau a rapiau, dylunio cloriau llyfrau, cyfansoddiadau ysgrifenedig, dad-adeiladu cymeriadau, archwilio llinellau’r storïau… a hyd yn oed rhoi cynnig ar greu cymeriadau a phlotiau newydd! Mae wedi bod yn gyfnod pleserus iawn sy’n wirioneddol wedi harneisio brwdfrydedd y plant. Mae ein cynlluniau ar gyfer ‘Dydd Gwener y Sbridion’ ar y gweill, ond bydd yn cynnwys: drama fer, cyflwyniad T.G., fideo digidol … ac ychydig mwy o bethau annisgwyl!”

 

Adnoddau Addysgol

 

Gall yr adnoddau sy’n cael eu hawgrymu cael eu gweld fel dewislenni lle gall hyfforddwyr ddewis y rhai sy’n cyd-fynd a’u cyrsiau ac arddull addysgu. Maent yn gyffredinol eu natur a gellir eu defnyddio yn unol â hynny.

Maent/ Byddant yn cynnwys:

 • Map o’r Gornel Gudd mewn gwahanol feintiau
 • Darluniau o’r cymeriadau
 • Darluniau o’r cymeriadau’ gyda’u plotiau cartref 
 • Delweddau o’r tirnodau themadig a phensaernïol
 • Printiau o ddarluniau a welwyd yn y llyfrau a’r aps
 • Gemau Cardiau Mathemateg/ Llythrennedd
 • Syniadau gan fyfyrwyr prifysgol sy’n astudio gemau fideo ar gyfer  Gêm Fideo/ Y Sbridion 

Bydd Adnoddau Ychwanegol yn cael eu nodi ar y wefan wrth iddynt gael eu datblygu.

ⒸEiry Rees Thomas/ Cedwyr Pob Hawl

 

No comments yet.

Leave a Reply