Ynglŷn â’r Sbridion

The Flitlits:New

CYSYNIAD Y SBRIDION

 

Mae’r cysyniad yn ddilyniant naturiol o fenter iau, Y Sbridiau/The Flitwits, sy’n ymddangosodd ar Hwb, y Llwyfan Dysgu Cymraeg, yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Mae’n cynnwys fersiynau mwy aeddfed o’r lleoliad a’r cymeriadau.

Mae llwyddiant ysgubol y gwaith peilot yn ysgolion y D.U. a thu hwnt yn cael ei amlinelli yn fideo wedi eu ffilmio yn Ysgol Gynradd, Cyfrwng Saesneg, Palmerston, Y Barri, Bro Morgannwg.

Mae gemau cardiau mathemategol, a’u cyd-grëwyd gan Paul Godding MSc, yn cael eu harddangos gan Paul mewn ystafelloedd dosbarth ar draws y D.U. ac Iwerddon. Mae’r cardiau ar werth ar www.7puzzleblog.com.

Bydd PECYN Y SBRIDION yn cynnwys cyfres o LYFRAU Cymraeg / Saesneg dwyieithog, APS ac ADNODDAU DOSBARTH.

Mae’r aps yn cynnwys fersiynau Cymraeg, Saesneg a Saesneg yr U.D. o’r TESTUN a’r NARATIF. Mae eu creu wedi bod yn bosibl, diolch i gefnogaeth y Sector Diwydiannau Creadigol, Llywodraeth Cymru.

Mae’r cydrannau addysgol a difyr pecyn y Sbridion yn helpu plant i ddysgu mewn ac allan o’r ysgol.

Ynghyd â helpu i wella safonau LLYTHRENNEDD a RHIFEDD, eu nod yw ysbrydoli cariad DYSGU gydol oes, i feithrin CREADIGRWYDD ac i wella DATBLYGIAD CYMDEITHASOL.

Mae’r pecyn yn AML-FODDOL a THRAWSGWRICWLAIDD, gyda MAP o’r lleoliad etheraidd yn dangos nodweddion a gynlluniwyd i ganoli ac annog GWEITHGAREDDAU a MEDDWL RHESYMEGOL.

Mae’r cymeriadau yn arddangos arddull amrywiol a bythol er mwyn ysgogi trafodaeth a hyrwyddo gwahaniaethau,

Gweler yr adran ar gyfer ADDYSGWYR am fanylion cynhwysfawr.

 

Y MAP A’R LLEOLIAD

 

Mae’r GORNEL GUDD yn dir rhyfeddol a aeth ar goll mewn amser. Mae’n wlad sy’n gwahodd darllenwyr i ymweld, darganfod ac archwilio.

Pedair seren: SOL-FfA, GLOYW, CHWIM a LLON sy’n rheoli’r tir ac ethos y cysyniad. Maent yn dylanwadu ar gerddoroldeb y cymeriadau a’r iaith, bywiogrwydd, gweithredoedd a hwyl.

Mae’r tir wedi’i ei ollwng mewn PLOTIAU, pob un yn gartref i gymeriad neu gymeriadau a / neu DIRNODAU.  Mae’r rhain yn darparu nifer fawr o gyfleoedd o ran CREADIGRWYDD, TRAFODAETH DEHONGLI a CHYNLLUNIO GWERSI TRAWSGWRICWLAIDD.

Mae pob plot, gyda’i dirnod/ai cysylltiedig, yn cysylltu gydag elfen briodol o GWRICWLA generig.  Gyda’i gilydd, maent yn cyflwyno negeseuon am WERTHOEDD trwy foddau difyr. Maent hefyd yn gwella DYCHYMYG a symbylu plant i greu anturiaethau eu hunain.

y Sbridion Y Gornel Gudd

 

SGILIAU GWYBYDDOL, FFISEGOL A CHYMDEITHASOL

Gall SGILIAU GWYBYDDOL gael eu hymgorffori i mewn i GYNLLUNIO GWERSI trwy gyfrwng y priodoleddau sydd ar gael gan gysyniad y Sbridion, megis:

 • Sylw
 • Cof, sgiliau uwch a rhesymu
 • Efennau clywedol
 • Cyflymder prosesu gweledol

 

Bydd gemau mathemateg a gramadeg yn darparu cyfleoedd pellach i wella’r sgiliau hyn.

Mae breuddwydio i fyny cymeriadau a phlotiau newydd, er enghraifft, yn ennyn:

 

 • Creadigrwydd
 • Gwaith celf
 • Meddwl rhesymegol
 • Chwarae rôl

 

Gall BLAEN-SEDDU ( stôl goch) a CHORNELI CHWARAE RÔL fod yn seiliedig ar leoedd i’w gweld ar y map, gyda masgiau a phropiau yn galluogi plant i ailadrodd ac i actio’r storïau. Efallai y byddant yn dychmygu sefyllfaoedd gwahanol i newid terfyniadau’r storïau. Yn seiliedig ar eu dealltwriaeth a gwybodaeth am y cymeriadau, gall y plant osod y cymeriadau mewn gwahanol sefyllfaoedd ac egluro sut y maent yn teimlo y byddai’r cymeriadau’n YMATEB.

Mae amgylchynu DARLUNIAU’r cymeriadau gan ansoddeiriau sy’n eu disgrifio orau yn hynod effeithiol. Mae’r rhain yn addas ar gyfer datblygu YSGRIFENNU DISGRIFIADOL a chwarae rôl rydd, yn enwedig wrth ddefnyddio cardiau chwarae rôl mewn corneli chwarae rôl. Prop allweddol syml ar gyfer pob cymeriad, fel HET neu GLOGYN yn unig, fyddai angen er mwyn i blant amcanu beth maent yn ei wybod am gymeriad o fewn sefyllfa chwarae rôl. Mae swydd oedolion o ran ymateb a hwyluso cwestiynu o ansawdd da yn hanfodol.

 

Y CYMERIADAU

 

Mae CYMERIADAU swreal y Sbridion yn gwibio  ac yn arnofio yn rhydd, sy’n dangos ymdeimlad o RYDDID a SYMUDIAD. Mae hyn yn cynnig iddynt farn llygad aderyn o’u PLOTIAU, CYDGYMERIADAU a’r TIRNODAU a ddangosir ar y map. Mae’r nodweddion yma yn ategu hiwmor a llif yr iaith.

Mae RHYNGWEITHIO yn allweddol a chanolog i’r straeon sy’n cynnwys cymeriadau y gall plant uniaethu ag o fewn eu bywydau eu hunain. Mae’r Sbridion yn rhyngweithio trwy ddweud jôcs, ffraeo, cynllwynio a phlotio, yn cynnwys cyfeillgarwch ac ymryson. Mae’r cymeriad canolog, DIGRI PWT, yn walch â chalon dda. Mae ei ddrygioni yn creu heriau a chyfeillgarwch, sy’n caniatáu i blant ddysgu am DOSTURI, EMPATHI, GWAITH TÎM ac YMDEIMLAD O CHWARAE TEG.

 

Y SBRIDION / Y GORNEL GUDD A CHWRICWLA

AR GYFER Y CWRICWLWM

 

Y SÊR SOL-FfA, GLOYW, CHWIM A LLON / Y CYSGODION TYWYLL

Dylanwadau ac Effeithiau / Seryddiaeth / Gwyddoniaeth Atmosfferig

PLOT STRANC / TŶ SBRI DIGRI PWT

Hwyl / Chwarae / Rhyngweithio

PLOT HUDOL / Y BABELL GRWCA / RHEILEN FALWEN

Rhyfeddod / Daearyddiaeth / Hamdden / Trafnidiaeth

PLOT DOT / PWLL POS

Technoleg Gwybodaeth / Gwyddoniaeth / Dyfeisio / Llyfrgellyddiaeth / Gwaith Coed

PLOT CRAND / PLASTY’R MAER / FFOS Y NOS

Dinasyddiaeth / Gweinyddiaeth / Gwyddoniaeth Amffibiaidd

PLOT SWANC / CLOCIAU DAU ap DAU

Deuoliaeth a Hanes, fel y’i cynrychiolir gan y clociau ac amser ar y map / Plot Swanc / Ffasiwn / Gwisgo i fyny

PLOT PLANNU / FFERM LWC-DDA

Garddwriaeth / Hwsmonaeth / Lles Anifeiliaid

PLOT BLOT / PLUEN Y PLWYF

Bioleg / Hinsoddeg

PLOT GWYCH / PALAS PENWAN

Materion Cyfansoddiadol / Astudiaethau Coederddi

PLOT PLWC / MAGNET

Ffiseg / Magneteg

CWM AWEL / Y DDYSGL GAIS

Dirgelwch / Natur / Meddygaeth Lysieuol

PLOT POETH / Y MÔR SIGLO / Y CREIGIAU SYN

Gwyddoniaeth Morwrol / Bioleg Môr / Addysg ABCh

PLOT PÎN / CORN PÎN HIR

Coedwigaeth / Adareg / Cerddoriaeth

PLOT PWYSO / LLECYN GWALL / LLYN LILI’R DŴR – dolffiniaid sy’n ymweld

Addysg ABCh / Gwyddoniaeth Dŵr

LAWNT SHIGWDO / RHWYDAU PÊL-LOYW

Chwarae / Gweithgareddau y tu allan / Gemau – yn cynnwys pêl-loyw ar wib a gemau ‘Pwyllo’, ‘Siglo’ a ‘Ffugio’ / Dysgu am byst gôl symudol

CLAWDD CAFFLO

Astudiaethau Pensaernïaeth / Astudiaethau Geometregol / Dryswch

LLONG ASGELLOG, SONIG

Morwriaeth / Llongwriaeth / Cerddoroldeb

NODWEDDION TOPOGRAFFIG ar y map, megis:

 

 •  Y Creigiau Syn
 •  Heol Rhyfeddol
 •  Clawdd Caflo
 •  Plot Pwyso
 •  Llecyn Gwall
 •  Sgwâr Siar
 •  Ffin Hudol
 •  Rhyd Bwdlyd,
 •  Pwll Pos
 •  Plot Hudol

 

ADBORTH /GWAITH PEILOT CYNAR

(Ysgol Gyfrwng Saesneg)

 

Wedi’i gyfieithu:

“Rydym yn trwytho’n ddwfn yn nhwymyn y Sbridion yn y dosobarth. Yn wir, mae hyn wedi cymryd drosodd ein bywydau braidd! Yr ydym wedi darllen y storïau, dadansoddi’r iaith, edrych ar ddyfeisiau barddonol, creu adolygiadau ysgrifenedig, anthemau a rapiau, dylunio cloriau llyfrau, cyfansoddiadau ysgrifenedig, dad-adeiladu cymeriadau, archwilio llinellau’r storïau… a hyd yn oed rhoi cynnig ar greu cymeriadau a phlotiau newydd! Mae wedi bod yn gyfnod pleserus iawn sy’n wirioneddol wedi harneisio brwdfrydedd y plant. Mae ein cynlluniau ar gyfer ‘Dydd Gwener y Sbridion’ ar y gweill, ond bydd yn cynnwys: drama fer, cyflwyniad T.G., fideo digidol … ac ychydig mwy o bethau annisgwyl!”

 

ADNODDAU ADDYSGOL

 

Gall yr adnoddau sy’n cael eu hawgrymu cael eu gweld fel dewislenni lle gall hyfforddwyr ddewis y rhai sy’n cyd-fynd a’u cyrsiau ac arddull addysgu. Maent yn gyffredinol eu natur a gellir eu defnyddio yn unol â hynny.

Maent yn cynnwys:

 

 • MAP o’r Gornel Gudd, ar gael mewn gwahanol feintiau
 • PRINTIAU A4 o’r 13 o gymeriadau’r Sbridion
 • PRINTIAU A4  o’r 13 o gymeriadau’r Sbridion gyda’u plot cartref a thirnod/au y plotiau
 • DELWEDDAU o’r TIRNODAU THEMATIG a phensaernïol.
 • PRINTIAU o ddarluniau a ddewiswyd o’r llyfrau a’r aps
 • Fersiynau o GÊMAU CARDIAU MATHEMATEG  Y SBRIDION

 

Bydd ADNODDAU YCHWANEGOL yn cael eu nodi ar y wefan wrth iddynt gael eu datblygu.